Badanie bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446

8. Raporty pomiarowe

Raport z wykonanych pomiarów jest integralną częścią dokumentacji, którą każdy inwestor powinien otrzymać po zakończeniu budowy instalacji. Raport taki oprócz danych identyfikujących instalację powinien zawiera listę obwodów poddanych oględzinom i pomiarom, wyniki oględzin, wyniki pomiarów, datę kolejnego (okresowego) sprawdzania instalacji (określonego w oparciu o typ instalacji oraz obowiązujące przepisy) oraz szczegółowe dane kontaktowe osoby wykonującej sprawdzenie i jej podpis. Jak wspomniano wcześniej w publikacji kompletność i poprawność dokumentacji jest bardzo ważna z wielu powodów, więc inwestor powinien dokładnie ją przeczytać i sprawdzić wszystkie aspekty, a raporty pomiarowe są tutaj absolutnie kluczowe. W momencie, kiedy tego raportu nie będzie lub nie będzie on zawierał wszystkich kluczowych danych – w razie wypadku możemy mieć spore problemy z odzyskaniem pieniędzy z odszkodowania, jeśli nasz obiekt jest ubezpieczony. Należy również pamiętać w przyszłości o odpowiednich zabiegach konserwacyjnych i terminowym wykonywaniu pomiarów okresowych, które (oprócz bezpieczeństwa rzecz jasna) często zapewniają nieprzerwaną ochronę gwarancyjną całej instalacji fotowoltaicznej.

Raporty pomiarowe powinny zawierać wyniki z wszystkich prób wymaganych przez normę PN-EN 62446 dla danego typu instalacji opisanych w niniejszej publikacji oraz ewentualnie inne składowe wymagane np. przez operatora sieci, do której dana instalacja ma być przyłączona. Przyrządy Metrel MI 3108 Eurotest PV oraz MI 3109 Eurotest PV Lite posiadają na wyposażeniu oprogramowanie Eurolink PRO, które pomaga w łatwy sposób posegregować wykonywane pomiary biorąc pod uwagę strukturę danej instalacji oraz wydrukować wyniki oraz wykresy charakterystyk, które można załączyć do raportu i dokumentacji instalacji.

Zbliżone tematy