PROTON+ Badania i Pomiary Elektryczne – wprowadzenie do programu

Dokumentowanie badań i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych to zadanie stosunkowo czasochłonne i żmudne, w którym oprócz umiejętności i wiedzy ważna jest również dobra organizacja pracy. Istotne jest nie tylko samo pozyskanie wyników pomiarów. Dopiero po wykonaniu ich odpowiedniego zestawienia, analizy i oceny można określić orzeczenie oraz zalecenia dalszego użytkowania badanej instalacji czy urządzenia.


Doświadczenia większości elektryków wykazują, że często czas potrzebny na przygotowanie protokołu z badań jest wielokrotnie dłuższy od czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. Zadanie to wymaga bowiem wielu obliczeń oraz dysponowania odpowiednim zestawem wzorów i współczynników. Można ten proces nieco uprościć stosując dostępne arkusze kalkulacyjne i edytory tekstu. Odbywa się to jednak kosztem ogromnego nakładu pracy, potrzebnego na odpowiednie przygotowanie formatu dokumentacji.

Zadanie wykonania protokołów z pomiarów elektrycznych można znacznie uprościć dzięki zastosowaniu programu do badań i pomiarów elektrycznych PROTON+.

Program PROTON+ jest przeznaczony do wspomagania badań oraz pomiarów instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych.

Program PROTON+ pozwala na przygotowanie następujących protokołów:

 • Oględziny instalacji elektrycznej
 • Przeglądy instalacji elektrycznej
 • Badanie stanu rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych
 • Badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej TNC
 • Badanie stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej TNS
 • Badanie rezystancji izolacji – przewody czynne zwarte
 • Badanie rezystancji izolacji podłóg i ścian
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Badanie urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • Badanie linii kablowych
 • Badanie urządzeń piorunochronnych i uziomów
 • Badanie rezystancji uziemienia
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych
 • Badanie natężenia oświetlenia
 • Badanie narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
 • Badanie spawarek elektrycznych
 • Badanie instalacji strukturalnych LAN
 • Badanie rezystancji węży nalewczych
 • Badanie styczników i przekaźników
 • Badanie wyłączników
 • Badanie urządzeń przenośnych – PAT
 • Badanie rezystancji izolacji transformatora (wersja ekspert)
 • Badanie rezystancji izolacji transformatora (wersja ekspert)
 • Badanie rezystancji uzwojeń transformatora (wersja ekspert)
 • Badanie napięcia rażenia krokowego (wersja ekspert)
 • Badanie napięcia rażenia dotykowego (wersja ekspert)
 • Próba napięciowa kabla (wersja ekspert)
 • Badanie sprzętu ochronnego (wersja ekspert)
 • Badanie rezystancji węży nalewczych (wersja ekspert)
 • Badanie instalacji fotowoltaicznej (wersja ekspert)
 • Badanie akumulatorów (wersja ekspert)

Dodatkowo program pozwala wykorzystać szablony dokumentów dzięki czemu można opracować następujące dokumenty:

 • Metryka urządzenia piorunochronnego
 • Protokół odbioru prac
 • Protokół z zadziałania oświetlenia awaryjnego
 • Protokół z zadziałania Głównego Wyłącznika Prądu
 • Szczegóły uziomu odbiorcy
 • Zalecenie testowanie wyłącznika różnicowoprądowego
 • Protokół sprawdzenia zgodności faz
Opublikowane w Blog

1 thought on “PROTON+ Badania i Pomiary Elektryczne – wprowadzenie do programu

Comments are closed.