Pomiar rezystancji uziemienia – metoda klasyczna i cęgowa

Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemienia związane jest z określeniem największej spodziewanej wartości rezystancji uziemienia RE, w celu sprawdzenia, czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej, odgromowej, czy wreszcie odpowiedniego stopnia ochrony urządzeń przez lokalne uziemienia stosownie do obowiązujących aktów normatywnych.

Wartości rezystancji  uziemienia,  jakie powinna posiadać instalacja elektryczna nN w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa, możemy  znaleźć w normie PN-IEC 60364-4-41 w postaci warunku:

RA ≤ UL/ IA

gdzie: RA – suma rezystancji lokalnego uziemienia i przewodu ochronnego podłączonego części przewodzącej chronionego urządzenia,
UL – maksymalna dopuszczalna wartość napięcia dotykowego wynosząca w normalnych warunkach 50 V, a w warunkach  szczególnych 25 V (w przypadku bardzo dużego zagrożenia porażeniowego 12,5 V),
IA  – prąd wywołujący  automatyczne wyłączenie  zasilania  obwodu w czasie określonym przez PN-IEC 60364-4-41.

W przypadku, gdy prąd zwarciowy  jest mniejszy od  IA, napięcie,  jakie pojawi się na obudowie uszkodzonego urządzenia, będzie mniejsze niż wartość dopuszczalna (UL). Dla obwodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD prąd IA jest równy nominalnemu  prądowi wyzwalania I∆N. W przypadku zastosowania kilku wyłączników połączonych szeregowo w jednym obwodzie dla wyznaczenia wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy przyjąć największą wartość I∆N spośród wszystkich szeregowo połączonych wyłączników. Dopuszczalne największe wartości rezystancji uziemienia zostały przedstawione w tabeli 1

Nominalny prąd wyzwalania [mA]301003005001000
RA (przy 50 V) [Ω]166750016710050
RA (przy 25 V) [Ω]833250835025
Tab. 1   Wymagane maksymalne wartości rezystancji uziemienia przy zabezpieczeniach wyłącznikami RCD o prądzie nominalnym wyzwalania 30-1000 mA (opracowanie Kyoritsu nr 1, str. 4)

Pomiary  rezystancji   uziemienia mogą być wykonywane metodą techniczną, kompensacyjną, przez pomiar pętli zwarcia oraz metodą cęgową. Metody: techniczna, także z wykorzystaniem pętli zwarcia, oraz cęgowa zostaną omówione niżej.

Zbliżone tematy