Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

5. Metody zmniejszania wypadkowej rezystancji uziemienia

W trakcie użytkowania uziemienia niejednokrotnie dochodzi z czasem do pogorszenia jego parametrów. Jeżeli w trakcie badań okresowych zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczanej przez normę wartości rezystancji uziemienia, to wówczas należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia wartości tej rezystancji.

Często najłatwiejszym dla wykonawców sposobem osiągnięcia tego celu jest połączenia badanego uziomu z innym uziomem położonym niejednokrotnie dosyć daleko od miejsca, w którym stwierdzono nadmierną wartość rezystancji (np. stosowanie tzw. “przeciwwagi” w liniach elektroenergetycznych). Takie postępowanie jest z punktu widzenia ochrony odgromowej działaniem pozornym. Co prawda rezystancja statyczna połączonego układu uziomów wyraźnie spada, jednakże dalekie części uziemienia w sposób znikomy wpływają na rezystancję udarową decydującą o własnościach ochronnych uziemienia w warunkach piorunowych.

W celu radykalnego polepszenia sytuacji należy rozbudować uziemienie i to w pobliżu miejsca, w którym stwierdzono nadmierną wartość rezystancji udarowej. Rozbudowa uziomów poziomych może się okazać kłopotliwa i kosztowna, szczególnie jeśli grunt charakteryzuje się dużą rezystywnością. W takim przypadku znacznie lepsze efekty można zazwyczaj uzyskać umieszczając w ziemi dodatkowy uziom pionowy sięgający głębszych warstw gruntu o niższej rezystywności. Jeżeli grunt ma charakter kamienisty w głębszych warstwach również stosowanie szpilek o znacznej długości często bywa bardzo kłopotliwe. W takim przypadku pożądany efekt można uzyskać stosując żel zmniejszający rezystancję uziemienia. W celu zastosowania takiego rozwiązania należy odkopać część uziomu znajdującą się w pobliżu miejsca, w którym stwierdzono nadmierną wartość rezystancji. Następnie po wymieszaniu dwóch płynnych składników żelu polewa się nim odkryte fragmenty uziomu i zasypuje wykop. Po zastygnięciu, przewodzący żel powoduje pozorne zwiększenie powierzchni styku uziomu z gruntem co skutkuje zmniejszeniem rezystancji wypadkowej uziemienia. Omawiany żel, nierozpuszczalny w wodzie, można stosować dla wszystkich rodzajów gruntu zarówno w trakcie budowy nowych instalacji odgromowych, jak i w celu poprawy własności uziemień eksploatowanych od dłuższego czasu.

Metodę poprawy stanu uziemienia należy dostosować do istniejących warunków oraz posiadanych możliwości, jednakże w każdym przypadku trzeba bezwzględnie zadbać o to aby uziemienie odgromowe spełniało stawiane przez normy wymagania, gdyż decyduje to o bezpieczeństwie ludzi oraz o ochronie majątku często znacznej wartości.

Zbliżone tematy