• Polecamy!
 • -5%
OBL2017 - program do obliczeń elektrycznych
OBL2017 - program do obliczeń elektrycznych
OBL2017 - program do obliczeń...
OBL2017 - program do obliczeń elektrycznych
OBL2017 - program do obliczeń elektrycznych

OBL2017 - program do obliczeń elektrycznych

Wersja
OBL2017
Często zamawiany
1 752,75 zł 1 845,00 zł -5%
Brutto (1425 netto, bez VAT)
Czas realizacji: 2-3 dni robocze

Opis

OBL 2017 - to program obliczeniowy do zastosowań podczas weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń, sprawdzania zwarciowej selektywności zabezpieczeń, obliczania spadków napięcia oraz weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń.

Pobierz wersję demonstracyjną...


Wprowadzenie
Łatwe i sprawdzone narzędzie do:

 • weryfikacji skuteczności ochrony od porażeń w obwodach o napięciu do 1kV
 • weryfikacji skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń
 • sprawdzania selektywności zwarciowej zabezpieczeń
 • obliczania spadków napięcia
 • tworzenia opracowań i zestawień pomocnych w praktyce projektowej (zestawienie materiałów, straty mocy na bezpiecznikach mocy, raport pomiaru izolacji itp.)
 • dostępu do przydatnych informacji praktycznych (tablice informacyjne, mapa operatorów systemów dystrybucyjnych, errata do PN-HD 60264-5-52 tab. B.52.1 itp.)

Cechy programu:
1. obliczenia umożliwiające kompleksową weryfikację obwodów o napięciu do 1kV zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011

 • obliczenia skuteczności ochrony dla czasów szybkiego wyłączenia 5; 0,4; 0,2 s z możliwością weryfikacji przy napięciu 220 lub 230 V
 • obliczenia skuteczności ochrony w obwodach o układzie TN, w których przekrój przewodu ochronnego jest inny niż przewodów fazowych
 • obliczenia wymaganych rezystancji uziomów w obwodach o układzie TT dla dopuszczalnych długotrwale napięć dotykowych 12,5; 25; 50 V
 • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń wg pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych ograniczonych spodziewanym prądem zwarciowym podanym indywidualnie lub obliczonym automatycznie w odpowiedniej pętli zwarcia
 • obliczenia spadków napięcia uwzględniające rozgałęzienia, dowolne przekroje, typy i długości przewodów, dowolne napięcia (jedno-, trójfazowe) i współczynniki mocy (cos fi lub tg fi), charakter odbiorcy (komunalny, wiejski - także na liniach kablowych, LNN, wlz)
 • w obliczeniach spadków napięcia automatyczny dobór współczynników jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg wskazanej tabeli, możliwość obliczeń układów mieszanych (występowanie w jednym obwodzie odbiorców komunalnych i wiejskich) oraz obliczanie prądów roboczych IB
 • obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, Wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na wskazanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wartości np. 5% (opcja używana do określania warunków technicznych zasilania)
 • obliczenia skuteczności ochrony przed prądem przeciążeniowym w obwodach prostych i rozgałęzionych
 • wykonywanie obliczeń sprawdzających w sytuacji równoległego ułożenia dwóch kabli
 • wykonywanie obliczeń sprawdzających z uwzględnieniem wpływu trzeciej harmonicznej wg normy PN-HD 60364-5-52:2011

2. czytelny modularny wydruk, zaprojektowany jako załącznik do opracowań projektowych

 • wydruk weryfikacji selektywności zwarciowej zabezpieczeń w formie prezentacji graficznej badanych charakterystyk czasowo-prądowych
 • możliwość eksportu tabel zawierających wyniki obliczeń do pliku .xls
 • możliwość eksportu graficznego obrazu schematu obwodu do pliku .bmp                

3. prosta i intuicyjna obsługa obwodów liniowych i rozgałęzionych

 • budowanie układu i prezentacja danych w postaci schematu, prostego bądź rozgałęzionego, bez ograniczenia liczby elementów
 • wprowadzanie parametrów opartych na katalogowych danych transformatorów, szyn, szynoprzewodów, kabli, LNN, wlz i urządzeń zabezpieczających wraz z dodatkową kontrolą (np. przekroju przewodów ochronnych zgodnie z PN)

4. udogodnienia wynikające z praktyki projektowej

 • własne nadawanie nazw tablic, gniazd i innych odbiorników, a także typów przewodów oraz definiowania impendancji źródła zasilania innego niż transformator
 • przygotowanie raportu pomiaru izolacji dla sprawdzanego obwodu
 • przygotowanie zestawienia materiałowego dla sprawdzanego obwodu
 • obliczenie sumarycznej straty mocy na bezpiecznikach mocy dla sprawdzanego obwodu
 • przyjazny interfejs wspomagający najczęstsze czynności takie, jak kopiowanie elementów przez schowek systemowy, podpowiedzi wartości pól
 • jednoczesna praca z wieloma obwodami
 • archiwizację i dostęp do zapisanych danych obwodów
 • możliwość dostosowania kolorów aplikacji wg własnych preferencji
 • dodatkowy moduł umożliwiający wprowadzanie nowych elementów do bazy danych technicznych przez użytkownikaZmiany w programie obl 2017 względem wersji obl 2015 :

1. Uaktualniono bazy bezpieczników zawartych w programie oraz rozbudowano rodzinę o bezpieczniki firmy SIBA, w tym bezpieczniki mocy gG i gF, bezpieczniki gTr dla głównych zabezpieczeń stron nN transformatorów stacyjnych, bezpieczniki dla górnictwa typu gB. Wprowadzono wybór bezpieczników z zestawienia tabelarycznego.

2. Zostały dodane obwody liniowe szyn gołych P i AP w zakresie obciążalności od 220A do 2650A pomocne dla zabezpieczeń transformatorów wkładkami gTr. Wprowadzono nową rodzinę przewodów lnn AsXS, AsXSn, AsXS+AAXS, AsXSn+AAXSn prod. Telefonika oraz ALUS prod. Pirelli Finlandia.

3. Z uwagi na zainteresowanie RE najniższymi stratami mocy na liniach dosyłowych nN uwzględniono parametry strat mocy dla poszczególnych bezpieczników topikowych mocy z bazy zabezpieczeń programu, które pozwalają generować zestawienie sumy strat (w watach) na pełnym lub określonym odcinku obwodu.

4. Skorygowano eksponowanie danych ze schematu do tabel zestawień materiałów z rozbudową dostępu do własnych opisów poszczególnych jego elementów.

5. Uzupełnionio program o zawartość parametrów wg normy zharmonizowanej PN-HD 60364-5-52:2011 (Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie) w tym dot. sposobu budowy linii kablowych układanych w gruncie z podziałem na D1, tj. w osłonie rur ochronnych i D2, tj. układanych bezpośrednio w gruncie ze współczynnikami uwzględniającymi dodatkowo tereny mokre oraz uzupełnienie przekrojów linii wlz, tj. 300 2 , 341 2 , 400 2 , 458 2 Al. i Cu dla sposobu ułożenia B1 i B2 przewidziane w tej normie, a nie występujące w poprzedniej, tj. PN-IEC 60364-5-525;2001 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów).

6. Uzupełnionio program o tzw. "Tablice informacyjne" o zawartości: mapa operatorów systemów dystrybucyjnych, schematy układów sieciowych nN, grafy dop. spadków napięcia w sieciach i instalacjach nN, symbole oznaczeń topikowych bezpieczników mocy i instalacyjnych, modele bezpieczników w standardowej bazie programu obl 2017 i erratę do PN-HD 60264-5-52 tab. B.52.1.

7. Wprowadzono ikony słupów: na obwodach linii lnn, na kablach zasilających słupy lnn oraz na kablach sieci oświetleniowych.

8. Umożliwiono wprowadzanie parametrów obciążeniowych kabli wg danych producenta.

9. Wprowadzono do programu (względem obecnej weryfikacji obwodów i zabezpieczeń opartej o prądy zadziałania I2 (A) urządzeń zabezpieczających, odczytywanych z charakterystyk pasmowych bezpieczników topikowych dla czasu 1-4 godz. jako maksymalnych prądów zadziałania podanych przez ich producentów) opcję obliczeniową opartą o PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe, Część 1: Wymagania ogólne - gdzie I2 (A) wyliczany jest z uwzględnieniem wsp. "k" dla: bezpieczników topikowych o prądzie znamionowym In=>16-1250A / I2 =1,6xIn (A) oraz dla: In <= 4A / I2 = 2,1 x In (A) i 6 <= In < =13A / I2 = 1,9 x In (A). Wybór metody obliczeń należy do użytkownika programu, przy czym zalecane jest wykonywanie pełnych obliczeń dla jednej z w/w metod, tj. z zastosowaniem odczytu prądów I2 z charakterystyk pasmowych bądź z zastosowaniem wsp. "k" wg PN-EN 60269-1:2010.

10. Wprowadzono do programu dostępność wyboru wsp. 1 lub 1,25 do obliczeń impedancji pętli zwarcia.

W poprzednich wersjach programu impedancja pętli zwarcia była obliczana wg wzoru Zs = Z PĘTLI x 1,25 w oparciu o rozporządzenie Min. Przemysłu z 08.10.1990r. pkt.473 ogłoszone w DU81 z 26.09.1990, rozdz. IV §18.1 pkt. 2 wprowadzające zwiększenie obliczonej impedancji pętli zwarcia o 25% uwzględniającego miedzy innymi zestyki elementów łączeniowych linii. Wprowadzenie nowego Prawa Budowlanego z 01.01.1995 r. unieważniło z dniem 01.03.1995 r. wszystkie przepisy Prawa Budowlanego z 1974 r. Straciło więc moc prawną m. in. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, zarówno o napięciu do 1kV jak i wyższym. W nowej ustawie o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., która weszła w życie - została wprowadzona istotna zmiana. Stosowanie Polskich Norm stało się dobrowolne, co skutkuje w wielu przypadkach nie stosowaniem wsp. 1,25 zwiększającego obliczaną impedancję pętli zwarcia. W przedmowie normy N SEP-E-001 z 25.06.2003 r. również zawarte jest odwołanie się do w/w unieważnienia. W dniu 03.12.2001, została wycofana norma PN-E-5009-01:1991 i zastąpiona PN-IEC 60364-12001, a ta z kolei została zastąpiona normą PN-HD60364-1:2010, która nie posiada postanowień regulujących sprawę stosowania wsp. 1,25 korygującego szacowanie impedancji pętli zwarciowej - dlatego z uwagi na poprzedni argument stosowania wsp. 1,25 uwzględniającego miedzy innymi zestyki elementów łączeniowych linii oraz wzrost temperatury linii i urządzeń zasilających w trakcie trwania zwarcia mający wpływ na wzrost impedancji obwodu - w programie utrzymano możliwość stosowania współczynnika 1,0 w ver.1 oraz 1,25 w ver.2. Użytkownik programu, powinien skonsultować wybór jego zastosowaniu do obliczeń impedancji pętli zwarcia z daną Grupą Energetyczną z uwagi na brak obligatoryjnych norm w tej sprawie.

11. Wprowadzono dodatkową listę w grupie wyboru transformatorów sieciowych wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE - ogłoszonej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 548/2014 z 02.05.2014 ustalającej określony przedział mocy znamionowych jednostek (<3 150kVA) z podziałem na olejowe oraz żywicznej (tzw. suche) wraz z przynależnymi im niższymi niż dotychczas maksymalnymi stratami mocy obciążeniowej i stanów jałowych (kW) do stosowania od 01.07.2015.

12. Rozbudowano bazę danych o bezpieczniki topikowe mocy typu gG firmy EATON.

13. Rozszerzono skalowanie schematu. Aktulanie można wyświetlać schemat w pomniejszeniu od 20% do 100% z krokiem co 10%.

14. Eksport do pliku bmp uzupełniono o nagłowek i stopkę identyczne jak te znajdujące się na wydrukach.

Z uwagi na zapytania dot. linii o cechach odporności pożarowej, wyjaśniamy, że linie te są uwzględnione w programie zgodnie z zawartością odpowiednich tablic PN-IEC 60364-5-525 oraz PN-HD 60364-5-52.

Szczegóły produktu

Nowy produkt

Oceń Komentarze (1)

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkt dodano do listy życzeń
Produkt dodano do porównania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.